Club de Rem Badalona

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. TRACTAMENT DE DADES DE SOCIS

CLÀUSULA INFORMATIVA:

Dades del responsable del tractament:

 • Identitat: CLUB DE REM BADALONA – NIF: G63702971

 • Direcció postal: Passeig Marítim C/ Mar Adriàtica, s/n, 08912 Badalona, Barcelona

 • Telèfon: 603 82 97 55

 • Correu electrònic: rembadalona@gmail.com

Al CLUB DE REM BADALONA tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat i fer-ne la facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a CLUB DE REM BADALONA estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant del CLUB DE REM BADALONA, Passeig Marítim C/ Mar Adriàtica, s/n, 08912 Badalona, ​​Barcelona o a l’adreça de correu electrònic rembadalona@gmail.com, adjuntant còpia del vostre DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

2. REGISTRE D'ACTIVITATS DE SOCIS

a) Responsable del tractament

Dades del responsable del tractament:

 • Identitat: CLUB DE REM BADALONA

 • NIF: G63702971

 • Direcció postal: Passeig Marítim C/ Mar Adriàtica, s/n, 08912 Badalona, Barcelona

 • Telèfon: 603 82 97 55

 • Correu electrònic: rembadalona@gmail.com

 

b) Finalitat del tractament

Gestió de la relació amb els socis. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

c) Veracitat de les dades

L’interessat (soci) garanteix que les dades personals facilitades al Club són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

 

d) Categories dels interessats i de dades

 • Interessats (Socis): persones amb qui es manté una relació com a socis.

 • Dades: les necessàries per al manteniment de la relació entre les parts.

 • D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, correu electrònic.

 • Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, etc.

 • Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments.

 

e) Categories de destinataris

 • Bancs i entitats financeres.

 • Federacions de Rem.

 

f) Drets que assisteixen al soci

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i a la limitació o oposició al tractament.

 

g) Criteris de conservació

Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

3. TRACTAMENT DRETS D'IMATGE

3.1) Responsable del tractament

El dret a la mateixa imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de, 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

3.2) Finalitat del tractament

En acceptar els termes i condicions i un cop s’hagi validat la condició de SOCI del CLUB, el CEDENT autoritza el CLUB (CESSIONARI) perquè pugui captar, reproduir i publicar la meva imatge com a CEDENT (o en cas de menors la imatge del menor a través d’aquest consentiment realitzat pel tutor legal), especialment mitjançant fotografies o vídeos que es puguin realitzar durant les activitats que es relacionen a continuació:

  • Activitats ordinàries i especials en grup.

  • Activitats i viatges a competicions o concentracions, així com els desplaçaments a les mateixes i la mateixa activitat.

  • Altres activitats relacionades amb l’entitat en què intervingui el CEDENT o el menor (d’acord amb aquesta autorització del representant legal).

3.3) Veracitat de les dades

Així mateix, autoritzo l’entitat a fer ús de les imatges preses i veu del CEDENT o menor (d’acord amb aquesta autorització del representant legal), distribuint-les i comunicant-les al públic, sempre dins de la finalitat esmentada, especialment mitjançant la publicació en els següents mitjans: pàgina web de l’entitat i publicacions; muntatges multimèdia; documents informatius de l’activitat, com cartes de serveis, tríptics informatius, cartells, promocionals d’activitats, etc. Informar els socis mitjançant el correu electrònic, Whatsapp o xarxes socials; Informes, documents o sol·licituds destinats a altres administracions públiques.

3.4) Categories dels interessats i de dades

La cessió dels drets d’imatge i l’autorització del CEDENT són concedides per un termini de temps indefinit, i no s’hi fixa cap límit de temps o termini extintiu del present Contracte. Així, el Soci podrà utilitzar les imatges esmentades dins els termes indicats, per una durada indefinida. Això no obstant, i d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, el CEDENT en qualsevol moment, podrà revocar l’autorització. Aquestes imatges seran conservades pel temps exclusiu per donar compliment a la finalitat per a la qual van ser recollides.

3.5) Categories de destinataris

El cessionari no rebrà cap remuneració per la cessió dels drets d’imatge i aquesta queda atorgada a títol gratuït.

3.6) Drets que assisteixen al soci

De conformitat amb el que estableix l’article 13 RGPD, declaro conèixer els aspectes següents: Que les imatges preses podran ser incorporades a un fitxer el responsable del qual és el CLUB, que podrà tractar-les i fer-ne ús en els termes i per a la finalitat fixats en aquest document. El destinatari d’aquestes dades serà únicament aquest responsable, que no en realitzarà cap cessió, llevat de les comunicacions als encarregats del tractament que col·laborin en la prestació dels serveis a què es refereix el tractament. La base jurídica del tractament és el mateix consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti el legítim tractament realitzat fins a aquesta data. Que en qualsevol moment puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat.

Fotografies: Nerea Martínez (portada) i Enric Nicolás (peu de pàgina).