Club de Rem Badalona

TERMES I CONDICIONS

1. OBJECTE

Aquests termes i condicions tenen per objecte regular les condicions aplicables a la relació entre el CLUB i els seus SOCIS, per la qual cosa, l’acceptació dels mateixos implicarà, per part del SOCI l’acceptació expressa i sense excepcions de la totalitat dels termes i condicions aquí previstos.

2. SOCIS

En acceptar-se els presents termes i condicions, i una vegada validada la inscripció per la Junta Directiva del CLUB, s’adquireix la condició de membre del Club (d’ara endavant, “SOCI”) en una de les categories següents:

  • SOCI ESPORTIU: socis que entren a formar part del club en el moment que es confirmi la seva alta a l’entitat.

  • SOCI ASPIRANT: socis menors d’edat. Formalitzaran la seva condició a través del seu representant legal de la mateixa manera que un soci esportiu. Passaran automàticament a ser socis esportius quan compleixin la majoria d’edat.
 

En aquests termes i condicions, es correspon amb SOCI, tant al SOCI ESPORTIU com al SOCI ASPIRANT, entenent-se que les possibles responsabilitats i deures, podran ser assumits pel SOCI ESPORTIU i per l’ASPIRANT (aquest últim, quan no corresponguin legalment al seu representant legal).

Drets:


  • Ús de les instal·lacions i embarcacions del CLUB.
  • Depenent de la categoria en què es trobi, se li assignarà un responsable, que guiarà la seva activitat al club.
 

Obligacions:

  • Abonament de la matrícula d’alta al CLUB.
  • Abonament de la quota mensual corresponent a la categoria en què es trobi i als imports establerts per la Junta Directiva del CLUB.
  • Abonament de la fitxa federativa anual.
  • Complir amb la Normativa del Club i respectar les indicacions del responsable.

3. ALTA

Per poder cursar l’alta al CLUB, aquesta s’ha de fer a través de la pàgina web de l’entitat (http://inscripcio.rembadalona.cat). Un cop realitzada, es rebrà un correu de confirmació de l’alta en correu electrònic facilitat en fer-la.

En donar-se d’alta al CLUB, s’ha de fer el pagament de la Matrícula d’alta [pagament únic en fer l’alta de quaranta euros (40 euros) i de la fitxa federativa (pagament anual, l’import dependrà de la categoria)]. Aquest ha de realitzar-se mitjançant transferència bancària o ingressant-lo al compte del CLUB, que es facilitarà en aquell moment, o en efectiu a la seu del CLUB.

En fer-se la inscripció, se sol·licitarà un número de Compte Bancari on es domiciliaran les quotes mensuals i altres pagaments com la fitxa federativa (a partir del segon any) o altres imports que corresponguin al SOCI derivat de la seva activitat al CLUB.

En cas que es torni un rebut girat al SOCI, seran a càrrec del mateix les despeses de devolució, excepte que la devolució sigui imputable al CLUB o la seva entitat.

Un cop acceptats aquests termes i condicions generals, i realitzada la inscripció, es remetrà una confirmació de l’efectuada a l’adreça de correu electrònic facilitada en el procés de registre. La condició de soci s’entendrà perfeccionada només a partir del moment que es rebi la confirmació a través del correu electrònic.

4. BAIXA

Els SOCIS hauran de comunicar la baixa mitjançant correu electrònic dirigit a rembadalona@gmail.com abans del dia 20 del mes corrent, essent baixa efectiva el primer dia del mes següent. En cas contrari, continuarà d’alta el mes següent, haurà d’abonar efectivament la quota d’aquest mes i serà baixa el dia 1 del mes següent.

En cas de devolució d’un rebut bancari sense que el SOCI hagués comunicat per escrit la baixa segons el paràgraf anterior, el SOCI tindrà pendent de pagament amb el CLUB tant les despeses de devolució bancària com la totalitat del mes en què es produeix la devolució, llevat que l’impagament sigui degut a causes justificades de força major o a causa de motius aliens al SOCI.

5. NORMATIVA DEL CLUB

El Soci s’obliga expressament a fer ús de les instal·lacions del CLUB respectant les normes del CLUB i assumint qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’incompliment d’aquestes.

En acceptar-se aquests termes i condicions, manifesto haver llegit i accepto la normativa vigent al CLUB, que es recull a la pàgina web d’aquest (ENLLAÇ).

En cas d’incompliment, el Soci podrà ser expulsat de l’entitat i no seran retornades les mensualitats abonades.

6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El CLUB no es fa responsable de pèrdues, danys o robatori de tots els béns pertanyents als SOCIS en qualsevol de les àrees de la instal·lació i fins i tot a l’interior de les taquilles, llevat que aquestes pèrdues, danys o robatori dels béns, siguin conseqüència de la seva pròpia acció o per omissió dels deures, per falta de la diligència i l’observança deguda.

Amb la signatura i acceptació d’aquests termes i condicions, el SOCI exonera el CLUB, excepte actuació de la mateixa amb dol o negligència, de qualsevol responsabilitat sobre danys, lesions, defunció o altres conseqüències que pogués patir el client a la instal·lació, derivades de la seva situació de salut personal així com de l’ús incorrecte de les màquines o instal·lacions, entenent-se incorrecte com aquell que contradiu la normativa del centre o el que indiquen els monitors.

7. COMUNICACIONS

El SOCI accepta que les comunicacions relatives a l’execució i el control del compliment de la relació entre les parts es realitzin a través de qualsevol dels mitjans de contacte facilitats en el procés d’adhesió al CLUB.

Les altres modificacions relacionades amb CLUB podran, si escau, ser publicades en qualsevol mitjà de difusió pública elegit pel Club.

8. REVISIÓ MÈDICA

La revisió mèdica és obligatòria per a tots els socis FEDERATS i es farà a un centre concertat per l’entitat, amb la freqüència que el CLUB decideixi (generalment, es realitzarà cada dos anys).

La presentació d’una revisió mèdica realitzada dins del darrer any en una altra entitat, podrà ser acceptada pel CLUB, amb l’enviament previ pel SOCI al seu responsable, i amb l’aprovació prèvia per l’equip tècnic.

9. DRETS D'IMATGE

El dret a la mateixa imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de, 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

En acceptar els termes i condicions i un cop s’hagi validat la condició de SOCI del CLUB, el CEDENT autoritza el CLUB (CESSIONARI) perquè pugui captar, reproduir i publicar la meva imatge com a CEDENT (o en cas de menors la imatge del menor a través d’aquest consentiment realitzat pel tutor legal), especialment mitjançant fotografies o vídeos que es puguin realitzar durant les activitats que es relacionen a continuació:

  • Activitats ordinàries i especials en grup.

  • Activitats i viatges a competicions o concentracions, així com els desplaçaments a les mateixes i la mateixa activitat.

  • Altres activitats relacionades amb l’entitat en què intervingui el CEDENT o el menor (d’acord amb aquesta autorització del representant legal).

Així mateix, autoritzo l’entitat a fer ús de les imatges preses i veu del CEDENT o menor (d’acord amb aquesta autorització del representant legal), distribuint-les i comunicant-les al públic, sempre dins de la finalitat esmentada, especialment mitjançant la publicació en els següents mitjans: pàgina web de l’entitat i publicacions; muntatges multimèdia; documents informatius de l’activitat, com cartes de serveis, tríptics informatius, cartells, promocionals d’activitats, etc. Informar els socis mitjançant el correu electrònic, Whatsapp o xarxes socials; Informes, documents o sol·licituds destinats a altres administracions públiques.

La cessió dels drets d’imatge i l’autorització del CEDENT són concedides per un termini de temps indefinit, i no s’hi fixa cap límit de temps o termini extintiu del present Contracte. Així, el Soci podrà utilitzar les imatges esmentades dins els termes indicats, per una durada indefinida. Això no obstant, i d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, el CEDENT en qualsevol moment, podrà revocar l’autorització. Aquestes imatges seran conservades pel temps exclusiu per donar compliment a la finalitat per a la qual van ser recollides.

El cessionari no rebrà cap remuneració per la cessió dels drets d’imatge i aquesta queda atorgada a títol gratuït.

De conformitat amb el que estableix l’article 13 RGPD, declaro conèixer els aspectes següents: que les imatges preses podran ser incorporades a un fitxer el responsable del qual és el CLUB, que podrà tractar-les i fer-ne ús en els termes i per a la finalitat fixats en aquest document. El destinatari d’aquestes dades serà únicament aquest responsable, que no en realitzarà cap cessió, llevat de les comunicacions als encarregats del tractament que col·laborin en la prestació dels serveis a què es refereix el tractament. La base jurídica del tractament és el mateix consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti el legítim tractament realitzat fins a aquesta data. Que en qualsevol moment puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat.

10. política de privacitat

En acceptar aquests termes i condicions, manifesto haver llegit i accepto la Política de Privadesa del CLUB, segons es recull a la pàgina web del CLUB (ENLLAÇ). Al CLUB DE REM BADALONA tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat i fer-ne la facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a CLUB DE REM BADALONA estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant del CLUB DE REM BADALONA, Passeig Marítim C/ Mar Adriàtica, s/n, 08912 Badalona, ​​Barcelona o a l’adreça de correu electrònic rembadalona@gmail.com, adjuntant còpia del vostre DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Fotografies: Helena Guasch (portada) i Enric Nicolás (peu de pàgina).